Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu Levres.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzieży w sklepie www.levres.pl

1.2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Levres.

1.3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

1.5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: shop@levres.pl.

1.6. Sklep internetowy Levres Cracow.

2. Dane Klienta

2.1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Levres nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Podane przez Klientów dane osobowe Levres zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na levres.pl/polityka-prywatnosci

2.2. Levres zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

3.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Levres.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e- mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dowód zakupu.

4. Przedmiot działalności

4.1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.levres.pl jest sprzedaż odzieży damskiej.

4.2. Levres prezentuje zdjęcia oferowanych wyrobów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Levres nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Zakupy

5.1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.levres.pl

5.2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

5.3. Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą wpłaty na konto. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

5.4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, brak możliwości odbioru osobistego. Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi od 2 do 14 dni.

5.5. Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

6. Ceny

6.1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, do zamówienia dołączony jest dowód zakupu.

6.2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

6.3. Koszt dostawy przesyłką kurierską na terenie kraju wynosi 15 zł.

6.4. Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 2 do 14 dni.

7. Wady, zwroty

7.1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.levres.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres, który zostanie podany drogą mailową.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez levres.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Zakupiony towar należy zwrócić na adres, który zostanie podany drogą mailową, w oryginalnym pudełku, by nie doszło do zniszczenia towaru podczas transportu.

Wzór formularza zwrotu znajduje się poniżej.

7.3. Levres nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

7.4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Levres dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

8. Prawa autorskie

8.1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.levres.pl są projektowane oraz tworzone przez Levres.

9. Zakończenie

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

FORMULARZ_ZWROTU_TOWARU.docx